Location

OUR BUSINESS OFFICES
Tokyo Head Office Kabesu Building 2F, 2-25-3 Oji Hongou, Kita-ku, Tokyo 114-0022
TEL +81-3-3906-8601
FAX +81-3-3906-8637
Sendai Branch 5-16 Tsurushiromachi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi pref. 984-0001
TEL +81-22-782-3133
FAX +81+22+782-3135
Osaka Branch 3-4-35 Minamisuita, Suita-shi, Osaka-fu 564-0043
TEL +81-6-6389-8261
FAX +81-92-483-2013
Sapporo Branch 2-6-5-10 Satozuka, Kiyota-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 004-0802
TEL +81-11-886-7311
FAX +81-11-886-7312
Fukuoka Branch 1-10-30 Tōkōji-chō, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka pref. 812-0896
TEL +81-92-483-2011
FAX +81-92-483-2013
Tokyo Mechanism Center 671 Kinosaki Minami, Noda-shi, Chiba Pref. 278-0002
TEL +81-4-7138-3221
FAX +81-4-7138-3222
to top